«Ανακαινίζω Νοικιάζω», πρόγραμμα επιδότησης για κενά ακίνητα. Όροι, προϋποθέσεις και σημεία κλειδιά.

Παρέμβαση μου Newsbeast.gr και ΠΑΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Ανακαινίζω Νοικιάζω», πρόγραμμα επιδότησης για κενά ακίνητα. Όροι, προϋποθέσεις και σημεία κλειδιά.

 Του Μάνου Κρανίδη*

*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, CEO Τεχνική Εταιρεία-Υπηρεσίες Έργα Μηχανικού-Ακινήτων «KRAMA PROPERTY”, www.kramaproperty.com, kramaproperty@gmail.com

Στο πλαίσιο της Στεγαστικής Πολιτικής προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα επιδότησης για κενά ακίνητα κατοικίες. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τις προδιαγραφές του εν λόγω προγράμματος και την εφαρμογή τους όπως ανακοινώθηκαν δημοσίως στην αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης: Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 5006/2022 (A’ 239) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν.5092/2024 (ΦΕΚ 33Α) θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω», με το οποίο επιδοτείται η επισκευή-ανακαίνιση κενών κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

  • διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%),
  • το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,
  • έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,
  • το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και
  • οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας πχ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Οι αιτήσεις είναι μέσω gov.gr και οι δικαιούχοι επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, μέχρι συνολικού ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιθεισών δαπανών ήτοι μέχρι 4000 ευρώ, και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση, μέσα σε 6 μήνες, προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΟΣ. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν θα νοικιαστεί, τότε θα υπάρξει πρόστιμο ίσο με την επιστροφή του ποσού για την ανακαίνιση.

Μέρος της επιδότησης δύναται να προκαταβάλλεται. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο. Η συνολική δαπάνη χρηματοδότησης του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ άρα με 4000 ευρώ ανά δικαιούχο θα επιδοτηθούν 12.500 κατοικίες, που αφού επισκευασθούν, θα ενισχύσουν την προσφορά κατοικιών προς μίσθωση. Επίσης η υποχρεωτική μίσθωση σε άμεσο χρόνο έχει ως κίνητρο την μίσθωση τους με χαμηλότερο μίσθωμα. H αίτηση γίνεται μέσω gov.gr.

Σίγουρα είναι μια επιδότηση άρα είναι θετική όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι το χαμηλό ποσό επιδότησης αφού ακόμη και για μια απλή επισκευή ή ανακαίνιση για μια κατοικία 50-80τμ ξεκινάει από 20.000€ κάτ. Ελάχιστον. Μια λύση θα ήταν να δοθεί επιδότηση 8000 ευρώ σε 6000 ακίνητα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ένας σωστός σχεδιασμός, μελέτη, άδεια, προγραμματισμός, κατάθεση φακέλου-αίτησης, επίβλεψη του έργου και εύρεση μισθωτή από εξειδικευμένες τεχνικές εταιρείες-διαχείρισης με δυνατή ομάδα ειδικών, συμβούλων, μηχανικών και τεχνικών συνεργείων. Είμαστε στη διάθεση σας!

Μοιραστείτε το: