Άρθρο ΠΑΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 31/3/2024 Αιφνιδιαστικές διατάξεις, με ασφυκτική προθεσμία, για πυρασφάλεια ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων!

Δημοσίευση ΠΑΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 31/3/2024

Αιφνιδιαστικές διατάξεις, με ασφυκτική προθεσμία, για πυρασφάλεια ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων!

Του Μάνου Κρανίδη*

*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,  CEO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ KRAMA PROPERTY

Προ 15 ημέρων , αιφνιδιαστικά και άναρχα, χωρίς καμία διαβούλευση και προετοιμασία, τα υπουργεία ενέργειας-περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας δημοσιεύσαν ξαφνικά μια κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τη σύνταξη αξιολόγησης, τεχνικών εκθέσεων και μελετών πυροπροστασίας των ακινήτων που είναι όμορα ή σε απόσταση 300μ από δασικές εκτάσεις, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση μια τέτοια πρόχειρη και βεβιασμένη αντιμετώπιση ενός σημαντικού ζητήματος όπως η πυρασφάλεια των ακινήτων κοντά σε δασικές εκτάσεις, που απαιτεί έγκαιρη και ουσιαστική προετοιμασία. Αφού σε ελάχιστο χρόνο πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, με την οποία ορίζονται διαδικασίες και προθεσμίες που είναι αδύνατον να τηρηθούν τόσο από τους πολίτες όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ δεν υφίσταται η προβλεπόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησής τους. 

Η φιλοσοφία της διάταξης αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία του Περιβάλλοντος, την πυροπροστασία των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές. Όμως μέχρι σήμερα είναι ασαφής και ελλιπής η σύνταξη σχεδίων πυρασφάλειας των δημοσίων δασικών εκτάσεων από το Υπουργείο και την Πολιτεία. Αντίθετα όλη αυτή η ανοργάνωτη αστική διαδικασία αποτελεί τον απόλυτο αιφνιδιασμό εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι μάλιστα απειλούνται με ποινικές συνέπειες αν δεν συμμορφωθούν με τις νέες ασαφείς και ανεφάρμοστες χρονικά υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, ώστε να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ότι συμβεί με σημαντικά πρόστιμα, εφόσον:

  1. Μέχρι την 31.03.2024 , υποχρεούνται να προβούν σε «σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα» . Πόσο άμεσα θα τον βρουν, πότε θα τον πάνε στο οικόπεδό τους για να το δει και να μελετήσει και να συντάξει τα παραπάνω έγγραφα μέχρι το τέλος του μήνα Μαρτίου και με τι ύψος αμοιβής και κόστος εφαρμογής!
  2. Μέχρι την 30.04.2024 υποχρεούνται να υποβάλουν στον οικείο Δήμο αρχικά, (και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα αργότερα), Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς!
  3. Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα-μηχανικού και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα προαναφερόμενα στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

Επιγραμματικά, για κάθε ακίνητο, απαιτούνται τα ακόλουθα: Έγγραφα ακινήτου:- Κάτοψη ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού,  Τοπογραφικό , Οικοδομική άδεια, Συμβόλαιο Ακινήτου. Έγγραφα που συντάσσονται από μηχανικό: Αξιολόγηση επικινδυνότητας ,Τεχνική Έκθεση με τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (και κάτοψη). – Σχέδιο προετοιμασίας και διάσωσης. Δήλωση εφαρμογής των μέτρων (υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη).ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ακινήτου με υφιστάμενο κτίριο αναγράφονται στην τεχνική έκθεση οι εργασίες – ενέργειες που πρέπει να γίνουν και εφόσον απαιτούνται εργασίες προσαρμογής εκδίδεται η κατά περίπτωση απαιτούμενη διοικητική πράξη του άρθρου 28 του ν. 4495/2017.

Τέλος βάσει της διάταξης οι Δήμοι οφείλουν να καταχωρίζουν τα ακίνητα και εκθέσεις σε Ειδικό Μητρώο, και να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όταν τεθεί σε λειτουργία, Να συγκροτήσουν τις Τριμελείς επιτροπές, να ενημερώσουν τους δημότες για την ισχύ του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Βάσει των αναρτημένων δασικών χαρτών προτείνεται να εντοπίσουν τις περιοχές χωρικής τους αρμοδιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για να δοθούν ειδικότερες οδηγίες στους δημότες που διαμένουν σε κτίρια εντός αυτών. Και βέβαια πρώτοι να εφαρμόζουν σχέδια πυροπροστασίας των δημοτικών δασικών εκτάσεων. Κρίμα σε ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα να εκλείπει η μεθοδική οργάνωση, η ουσία και ο έγκαιρος ρεαλιστικός σχεδιασμός και για άλλη μια φορά να επιβαρύνονται αιφνιδιαστικά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων!

 

 

 

Μοιραστείτε το: